TRANG CHỦ
?nh gi, x?p lo?i CCVC  

B? Giáo D?c & ?ào T?o
TR??NG ??I H?C KINH T? TP.HCM

S?:............../?HKT-TCHC

V/v ?ánh giá công ch?c,
viên ch?c n?m h?c 2005-2006
.

C?NG HÒA XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p – T? do – H?nh phúc

 

 
TP.H? Ch Minh, ngày 11 tháng 07 n?m 2006


   

Kính g?i: Các ??n v? thu?c tr??ng

Th?c hi?n Quy ch? ?ánh giá công ch?c, viên ch?c hàng n?m, ban hành ngày 05/12/1998 c?a Ban T? ch?c cán b? Chnh ph? (nay là B? N?i v?), tr??ng h??ng d?n các ??n v? c?n c?, n?i dung và quy trình ?ánh giá công ch?c, viên ch?c n?m h?c 2005-2006, c? th? nh? sau:

1. M?c ?ích ?ánh giá công ch?c, viên ch?c nh?m xác ??nh rõ n?ng l?c, trình ??, k?t qu? công tác và ph?m ch?t ??o ??c, làm c?n c? ?? b? trí, s? d?ng, ?ào t?o b?i d??ng và th?c hi?n chính sách ??i v?i công ch?c, viên ch?c hàng n?m.

2. C?n c? ?? ?ánh giá công ch?c, viên ch?c:

- Ngh?a v? cán b?, công ch?c t?i ?i?u 6, 7 Ch??ng II và các ?i?u t? 15 ??n 20 Ch??ng III Pháp l?nh cán b?, công ch?c;

- Tiêu chu?n ng?ch công ch?c;

- Nhi?m v? ???c ??n v? phân công;

- K?t qu? xét và công nh?n danh hi?u thi ?ua n?m h?c;

- K?t qu? x?p lo?i lao ??ng áp d?ng tính tr? l??ng t?ng thêm trong n?m h?c.

3. N?i dung ?ánh giá công ch?c, viên ch?c là ?ánh giá k?t qu? công tác trong n?m h?c v? các m?t:

- Ch?p hành chính sách, pháp lu?t c?a Nhà n??c;

- K?t qu? công tác (s? l??ng công vi?c hoàn thành trong n?m);

- Tinh th?n k? lu?t (ý th?c t? ch?c k? lu?t trong công tác, vi?c th?c hi?n n?i quy c? quan);

- Tinh th?n ph?i h?p trong công tác (ph?i h?p công tác v?i các ??n v? liên quan và ??ng nghi?p);

- Tính trung th?c trong công tác (trung th?c trong báo cáo c?p trên và tính chính xác trong các báo cáo);

- L?i s?ng, ??o ??c;

- Tinh th?n h?c t?p nâng cao trình ??;

- Tinh th?n và thái ?? ph?c v?.

??i v?i công ch?c, viên ch?c gi? ch?c v? lãnh ??o ??n v? (t? c?p Phó tr??ng khoa, phòng, ban, vi?n, trung tâm... tr? lên) ngoài nh?ng n?i dung trên, còn ph?i ?ánh giá v? k?t qu? ho?t ??ng c?a ??n v?, kh? n?ng t? ch?c qu?n lý ??n v?, tinh th?n ph?i h?p, h?p tác v?i ??n v? và m?c ?? tín nhi?m v?i t?p th?.

4. Quy trình ?ánh giá công ch?c, viên ch?c ???c th?c hi?n theo trình t? nh? sau:

- Công ch?c, viên ch?c vi?t b?n t? nh?n xét công tác theo n?i dung quy ??nh ? trên;

- T?p th? n?i công ch?c, viên ch?c làm vi?c tham gia vào b?n t? nh?n xét và ghi phi?u phân lo?i (không ký tên) công ch?c, viên ch?c;

- Tr??ng ??n v? tr?c ti?p ?ánh giá công ch?c, viên ch?c theo t?ng n?i dung ???c quy ??nh và tham kh?o ý ki?n nh?n xét c?a t?p th? ?? t?ng h?p, x?p lo?i công ch?c, viên ch?c theo 4 m?c ??: Xu?t s?c, Khá, Trung bình và Kém;

- ??i v?i công ch?c, viên ch?c gi? ch?c v? Tr??ng ??n v? s? th?c hi?n vi?c t? phê bình tr??c ??n v?; công ch?c, viên ch?c trong ??n v? góp ý ki?n; Ban Giám hi?u ?ánh giá;

- Tr??ng ??n v? tr?c ti?p ?ánh giá công ch?c, viên ch?c và thông báo ý ki?n ?ánh giá ??n t?ng công ch?c, viên ch?c c?a ??n v?;

- Công ch?c, viên ch?c có quy?n ???c trình bày ý ki?n, b?o l?u ý ki?n nh?ng n?i dung không nh?t trí v? ?ánh giá ??i v?i b?n thân mình nh?ng ph?i ch?p hành ý ki?n k?t lu?n c?a lãnh ??o ??n v?.

5. H? s? và th?i gian th?c hi?n vi?c ?ánh giá công ch?c, viên ch?c:

- Th?i gian th?c hi?n vi?c ?ánh giá công ch?c, viên ch?c n?m h?c 2005-2006 c?a các ??n v? t? ngày 12/7 ??n ngày 31/8/2006.

- H? s? ?ánh giá công ch?c, viên ch?c g?i v? tr??ng (thông qua phòng T? ch?c - Hành chính, ?/c Nh?t), h?n chót ngày 31/8/2006, g?m:

  • B?n t? nh?n xét c?a công ch?c, viên ch?c v? k?t qu? công tác trong n?m h?c; có ph?n ?ánh giá và x?p lo?i công ch?c, viên ch?c c?a Tr??ng ??n v? theo 4 m?c ??: Xu?t s?c, Khá, Trung bình và Kém (M?u 1);

  • B?n t? nh?n xét c?a Tr??ng ??n v? (M?u 1A);

  • B?ng t?ng h?p k?t qu? x?p lo?i công ch?c, viên ch?c c?a ??n v? (M?u 2);

  • B?n t? phê bình tr??c ??n v? (có ý ki?n ?óng góp c?a công ch?c, viên ch?c trong ??n v?) ??i v?i công ch?c, viên ch?c gi? ch?c v? Tr??ng ??n v?.

?ánh giá công ch?c, viên ch?c là m?t n?i dung quan tr?ng c?a công tác qu?n lý công ch?c, viên ch?c vì v?y tr??ng ?? ngh? các ??n v? t? ch?c tri?n khai th?c hi?n nghiêm túc, ?úng theo th?i h?n và n?i dung c?a v?n b?n này.

 

N?i Nh?n:

- Nh? trên;

- Các phó hi?u tr??ng;

- L?u: VT, TCCB.

 

 
 

HI?U TR??NG

 

 Ph?m V?n N?ng

 

 

 
Bản quyền thuộc về Phòng Tổ Chức-Hành Chính Trường Đại Học Kinh Tế Tp. HCM
Mọi góp ý xin vui lòng gởi về tchc@ueh.edu.vn