TRANG CHỦ
Giới thiệu
Cơ cấu - Nhân sự
Tổ chức bộ máy
Công tác cán bộ
Tuyển dụng
Đào tạo, bồi dưỡng
Chức danh -Danh hiệu
Thi đua - Khen thưởng
Chế độ chính sách
Hành chính - Tổng hợp
Văn bản ban hành
Hoạt động khác
Văn bản pháp quy
Tiện ích
Thắc mắc - Giải đáp
Đánh giá, xếp loại CCVC  

Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số:............../ĐHKT-TCHC

V/v Đánh giá công chức,
viên chức năm học 2005-2006
.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2006


   

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường

Thực hiện Quy chế đánh giá công chức, viên chức hàng năm, ban hành ngày 05/12/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), trường hướng dẫn các đơn vị căn cứ, nội dung và quy trình đánh giá công chức, viên chức năm học 2005-2006, cụ thể như sau:

1. Mục đích đánh giá công chức, viên chức nhằm xác định rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức, làm căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức hàng năm.

2. Căn cứ để đánh giá công chức, viên chức:

- Nghĩa vụ cán bộ, công chức tại Điều 6, 7 Chương II và các Điều từ 15 đến 20 Chương III Pháp lệnh cán bộ, công chức;

- Tiêu chuẩn ngạch công chức;

- Nhiệm vụ được đơn vị phân công;

- Kết quả xét và công nhận danh hiệu thi đua năm học;

- Kết quả xếp loại lao động áp dụng tính trả lương tăng thêm trong năm học.

3. Nội dung đánh giá công chức, viên chức là đánh giá kết quả công tác trong năm học về các mặt:

- Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Kết quả công tác (số lượng công việc hoàn thành trong năm);

- Tinh thần kỷ luật (ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, việc thực hiện nội quy cơ quan);

- Tinh thần phối hợp trong công tác (phối hợp công tác với các đơn vị liên quan và đồng nghiệp);

- Tính trung thực trong công tác (trung thực trong báo cáo cấp trên và tính chính xác trong các báo cáo);

- Lối sống, đạo đức;

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ;

- Tinh thần và thái độ phục vụ.

Đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị (từ cấp Phó trưởng khoa, phòng, ban, viện, trung tâm... trở lên) ngoài những nội dung trên, còn phải đánh giá về kết quả hoạt động của đơn vị, khả năng tổ chức quản lý đơn vị, tinh thần phối hợp, hợp tác với đơn vị và mức độ tín nhiệm với tập thể.

4. Quy trình đánh giá công chức, viên chức được thực hiện theo trình tự như sau:

- Công chức, viên chức viết bản tự nhận xét công tác theo nội dung quy định ở trên;

- Tập thể nơi công chức, viên chức làm việc tham gia vào bản tự nhận xét và ghi phiếu phân loại (không ký tên) công chức, viên chức;

- Trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá công chức, viên chức theo từng nội dung được quy định và tham khảo ý kiến nhận xét của tập thể để tổng hợp, xếp loại công chức, viên chức theo 4 mức độ: Xuất sắc, Khá, Trung bình và Kém;

- Đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng đơn vị sẽ thực hiện việc tự phê bình trước đơn vị; công chức, viên chức trong đơn vị góp ý kiến; Ban Giám hiệu đánh giá;

- Trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá công chức, viên chức và thông báo ý kiến đánh giá đến từng công chức, viên chức của đơn vị;

- Công chức, viên chức có quyền được trình bày ý kiến, bảo lưu ý kiến những nội dung không nhất trí về đánh giá đối với bản thân mình nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của lãnh đạo đơn vị.

5. Hồ sơ và thời gian thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức:

- Thỏi gian thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức năm học 2005-2006 của các đơn vị từ ngày 12/7 đến ngày 31/8/2006.

- Hồ sơ đánh giá công chức, viên chức gởi về trường (thông qua phòng Tổ chức - Hành chính, đ/c Nhựt), hạn chót ngày 31/8/2006, gồm:

  • Bản tự nhận xét của công chức, viên chức về kết quả công tác trong năm học; có phần đánh giá và xếp loại công chức, viên chức của Trưởng đơn vị theo 4 mức độ: Xuất sắc, Khá, Trung bình và Kém (Mẫu 1);

  • Bản tự nhận xét của Trưởng đơn vị (Mẫu 1A);

  • Bảng tổng hợp kết quả xếp loại công chức, viên chức của đơn vị (Mẫu 2);

  • Bản tự phê bình trước đơn vị (có ý kiến đóng góp của công chức, viên chức trong đơn vị) đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng đơn vị.

Đánh giá công chức, viên chức là một nội dung quan trọng của công tác quản lý công chức, viên chức vì vậy trường đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng theo thời hạn và nội dung của văn bản này.

 

Nơi Nhận:

- Như trên;

- Các phó hiệu trưởng;

- Lưu: VT, TCCB.

 

 
 

HIỆU TRƯỞNG

 

 Phạm Văn Năng

 

 

 
Bản quyền thuộc về Phòng Tổ Chức-Hành Chính Trường Đại Học Kinh Tế Tp. HCM
Mọi góp ý xin vui lòng gởi về tchc@ueh.edu.vn