BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM                      Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

                                                                                                                       

               Số:1951/QĐ-ĐHKT-TCHC                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

 năm học 2009-2010 và Thường trực Hội đồng


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp quản lý cán bộ, viên chức của các trường đại học trực thuộc Bộ;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.     Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm học 2009-2010Thường trực Hội đồng, gồm các CBCC có tên sau đây:

I. Danh sách Hội đồng

01. Ông Phạm Văn Năng - Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng

02. Bà Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn trường - Phó chủ tịch hội đồng

03. Ông Nguyễn  Đông Phong - Phó hiệu trưởng - Ủy viên

04. Bà Dương Thị Bình Minh - Phó hiệu trưởng - Ủy viên

05. Ông Nguyễn Việt - Phó hiệu trưởng - Ủy viên

06. Ông Nguyễn Ngọc Định - Phó hiệu trưởng - Ủy viên

07. Ông Trần Hoàng Ngân - Phó hiệu trưởng - Ủy viên

08. Ông Trần Hữu Hạnh - Trưởng phòng TC-HC - Ủy viên thường trực

09. Ông Trần Thế Hoàng - Trưởng phòng QLĐT-CTSV - Ủy viên

10. Ông Hoàng Đức - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Tại chức - Ủy viên

11. Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học - Ủy viên

12. Ông Hồ Viết Tiến - Trưởng phòng QLKH-HTQT - Ủy viên

13. Ông Lê Tuấn - Trưởng phòng Tài chính-Kế toán - Ủy viên

14. Ông Phạm Thăng - Trưởng phòng Công tác chính trị - Ủy viên

15. Ông Thái Văn Lý - Trưởng phòng Thanh tra đào tạo - Ủy viên

16. Ông Trương Hồng Khánh - Trưởng phòng Khảo thí-ĐBCL - Ủy viên

17. Ông Bùi Thanh Đạm - Trưởng phòng Quản trị-Thiết bị - Ủy viên

18. Ông Vũ Quý Dương - Trưởng phòng Quản lý giảng đường-TKB - Ủy viên

19. Ông Lê Vĩnh Đoàn - Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Ủy viên

20. Ông Nguyễn Trọng Hoài - Trưởng khoa Kinh tế phát triển - Ủy viên

21. Ông Hồ Tiến Dũng - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh - Ủy viên

22. Ông Lê Tấn Bửu - Trưởng khoa Thương mại-Du lịch-Marketing - Ủy viên

23. Ông Sử Đình Thành - Trưởng khoa Tài chính nhà nước - Ủy viên

24. Ông Trần Ngọc Thơ - Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp - Ủy viên

25. Ông Trần Huy Hoàng - Trưởng khoa Ngân hàng - Ủy viên

26. Ông Phạm Văn Dược - Trưởng khoa Kế toán-Kiểm toán - Ủy viên

27. Ông Bùi Phúc Trung - Trưởng khoa Toán-Thống kê - Ủy viên

28. Bà Vũ Thị Liên Hương - Trưởng khoa Tin học quản lý - Ủy viên

29. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Lý luận chính trị - Ủy viên

30. Ông Lê Văn Hưng - Trưởng khoa Luật kinh tế - Ủy viên

31. Ông Võ Đình Phước - Trưởng ban Ngoại ngữ - Ủy viên

32. Ông Huỳnh Vĩnh Hưng - Trưởng ban Giáo dục thể chất - Ủy viên

 

II. Thường trực Hội đồng

01. Ông Phạm Văn Năng - Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng

02. Bà Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn trường - Phó chủ tịch hội đồng

03. Ông Nguyễn  Đông Phong - Phó hiệu trưởng - Ủy viên

04. Bà Dương Thị Bình Minh - Phó hiệu trưởng - Ủy viên

05. Ông Nguyễn Việt - Phó hiệu trưởng - Ủy viên

06. Ông Nguyễn Ngọc Định - Phó hiệu trưởng - Ủy viên

07. Ông Trần Hoàng Ngân - Phó hiệu trưởng - Ủy viên

08. Ông Trần Hữu Hạnh - Trưởng phòng TC-HC - Ủy viên thường trực

09. Ông Trần Thế Hoàng - Trưởng phòng QLĐT-CTSV - Ủy viên

10. Ông Hoàng Đức - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Tại chức - Ủy viên

11. Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học - Ủy viên

12. Ông Hồ Viết Tiến - Trưởng phòng QLKH-HTQT - Ủy viên

13. Ông Lê Tuấn - Trưởng phòng Tài chính-Kế toán - Ủy viên

14. Ông Phạm Thăng - Trưởng phòng Công tác chính trị - Ủy viên

15. Ông Thái Văn Lý - Trưởng phòng Thanh tra đào tạo - Ủy viên

16. Ông Nguyễn Trọng Hoài - Trưởng khoa Kinh tế phát triển - Ủy viên

17. Ông Hồ Tiến Dũng - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh - Ủy viên

18. Ông Phạm Văn Dược - Trưởng khoa Kế toán-Kiểm toán - Ủy viên

19. Ông Bùi Phúc Trung - Trưởng khoa Toán-Thống kê - Ủy viên

 

Điều 2.     Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức công tác xét thi đua - khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức thuộc trường trong năm học theo đúng các quy định hiện hành. 

 

Điều 3.     Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng phòng Tài chính-Kế toán, các Trưởng đơn vị liên quan và các cán bộ, công chức có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: VT, HCTH.

 

                                                                                                                 (đã ký và đóng dấu)

 

 

                                                                                                                 Phạm Văn Năng